• Контакти
  Адреса:
  39617, м. Кременчук,
  вул. Троїцька
  (вул. Красіна)69/15
  Телефон:
  067-532-00-76
  Email:
  client@spartak.pl.ua
  Час роботи:
  щодня - з 07: 00 до 21: 00
  неділя - з 07: 00 до 15: 00
 • ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

  Фізична особа – підприємець Поплавська Лілія Олександрівна, номер запису про державну реєстрацію 2 585 000 0000 014252, дата реєстрації – 22.10.2008 року (надалі за текстом – «Продавець»), яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (надалі за текстом  – «Покупець») укласти цей договір (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах: 

  Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

  Публічна оферта – пропозиція Продавця (викладена на Сайті www.spartak.pl.ua), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах. Період прийняття оферти не обмежений.

  Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Покупцем умов Публічної оферти та Клубних правил. Моментом Акцепту вважається зарахування коштів, сплачених Покупцем на рахунок Продавця.

  Картка відвідувань – матеріальний носій у паперовій формі, який надає право Покупцю скористатися фізкультурно-оздоровчими послугами.

  Покупець – фізична особа, що виявила бажання придбати право скористатися фізкультурно-оздоровчими послугами на умовах, визначених цією Офертою.

  Виконавець – фізична особа – підприємець, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, здійснює свою діяльність у Фітнес-клубі «Спартак» та зобов’язується надати послуги Клієнту у відповідності до умов даної Оферти.

  Клуб – будівля/приміщення Фітнес-клубу «Спартак», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, буд. 69/15, в якому Виконавець зобов’язується надати послуги Покупцю у випадку додержання усіх вимог даної оферти.

  Cайт – офіційна веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою www.spartak.pl.ua.

  Послуги – фізкультурно-оздоровчі послуги, перелік яких викладено на Сайті, що надаються Виконавцем фізичним особам на підставі укладеного договору. 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. За цим Договором Продавець зобов’язується передати право вимоги, що підтверджується Карткою відвідувань на визначену номінальну вартість послуг, а Покупець зобов’язується оплатити вартість Картки відвідувань відповідно до умов Договору.

  1.2. Право вимоги, підтверджене Карткою відвідувань, може бути пред’явлене виключно Виконавцю та виключно для укладення договору про надання фізкультурно-оздоровчих послуг між Виконавцем та Покупцем.

  1.3. Ціна права вимоги визначається номінальною вартістю Картки відвідувань.

  2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  2.1. Вартість права вимоги за цим Договором відповідає номінальній вартості Картки відвідувань.

  2.2. На підтвердження Акцепту Оферти, Покупець сплачує Продавцю у готівковій/безготівковій формі та/або онлайн через Сайт з використанням платіжної системи у національній валюті України кошти, які дорівнюють 100% (ста відсоткам) вартості права вимоги за цим Договором, оплата здійснюється в момент Акцепту даної оферти.

  2.3. Підтвердженням оплати для Покупця є товарний або фіскальний чек, квитанція платіжної системи, які надаються йому після оплати вартості права вимоги.

  2.4. Кошти, сплачені Покупцем у відповідності до п.п. 2.1, 2.2 цього Договору, поверненню не підлягають.

  2.5. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту отримання коштів Продавцем, що підтверджується видачею товарного або фіскального чеку, або зарахування коштів платіжною системою на рахунок Виконавця.

  3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

  3.1. Під укладенням договору із застосуванням засобів дистанційного зв’язку в даній оферті розуміється укладення договору виключно через Інтернет та виключно на Сайті: www.spartak.pl.ua.

  3.2. На підтвердження Акцепту Оферти, Покупець сплачує Продавцю у безготівковій формі у національній валюті України кошти, які дорівнюють 100% (ста відсоткам) вартості права вимоги за цим Договором, оплата здійснюється в момент Акцепту даної оферти. Оплата коштів за цим Договором здійснюється дистанційно через мережу Інтернет.

  3.3. Кошти, сплачені Покупцем у відповідності до п.п. 3.2, 3.3 цього Договору, поверненню не підлягають.

  3.4. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, сплачених Покупцем на рахунок Продавця.

  3.5. Покупець зобов’язаний не передавати третім особам інформацію щодо Картки відвідувань. Покупець самостійно несе відповідальність за розголошення та/або передачу інформації щодо Картки відвідувань третім особам та у випадку використання Картки відвідувань третіми особами при такому розголошенні та/або передачі.

  4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ТА ПОРЯДОК АКТИВАЦІЇ КАРТКИ ВІДВІДУВАНЬ

  4.1. Для активації Картки відвідувань Покупець в період дії Картки відвідувань зобов’язується звернутися безпосередньо до Виконавця та пред’явити Картку відвідувань.

  4.2. Строк дії Картки відвідувань зазначається на Сайті або безпосередньо на самій Картці відвідувань. Активація та/або використання Картки відвідувань поза строк дії не допускається.

  4.3. Картка відвідувань може бути активована тільки 1 (один) раз. Повторна активація однієї та тієї ж Картки відвідувань не допускається. Покупець, який першим звернувся до Виконавця з метою активації Картки відвідувань, являється особою, яка скористалася правом вимоги.

  4.4. Покупець має право передати Картку відвідувань третім особам без окремого погодження такої передачі із Продавцем. У випадку передачі Картки відвідувань на користь третіх осіб, Покупець зобов’язаний надати повну інформацію про умови використання та активації Картки відвідувань, згідно умов цього Договору та самостійно відповідає за їх дотримання. Передача Картки відвідувань третій особі вважається передачею права вимоги.

  4.5. Картка відвідувань не підлягає обміну на грошові кошти.

  4.6. Порядок та початок надання Послуг визначаються договором про надання фізкультурно-оздоровчих послуг. 

  4.7. Покупець зобов’язаний надати Виконавцю Картку відвідувань в момент виявлення бажання скористатись Послугами та укласти договір про надання фізкультурно-оздоровчих послуг.

  4.8. Покупець має право:

  4.8.1. отримати придбане право вимоги, що підтверджується Карткою відвідувань;

  4.8.2. на підтвердження оплати придбаного права вимоги отримати від Продавця відповідні документи;

  4.8.3. отримувати роз’яснення щодо умов цього Договору; 

  4.8.4. вимагати від Виконавця виконання його обов’язків;

  4.8.5. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

  4.8.6. користуватись іншими правами, передбаченими даним Договором та чинним законодавством України.

  4.9. Покупець зобов’язується:

  4.9.1. у випадку передачі Картки відвідувань третій особі надати повну інформацію про умови використання та активації Картки відвідувань, згідно умов цього Договору;

  4.9.2. здійснити повну оплату Картки відвідувань;

  4.9.3. надати Картку відвідувань представникам Виконавця в момент укладення договору про надання фізкультурно-оздоровчих послуг;

  4.9.4. дотримуватись усіх умов цього Договору та виконувати інші зобов’язання, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

  4.10. Продавець має право:

  4.10.1. вимагати від Покупця сплати вартості права вимоги відповідно до умов Договору; 

  4.10.2. вимагати від Покупця дотримання усіх умов Договору;

  4.10.3. на власний розсуд відмовити Покупцю в укладенні Договору або розірвати укладений Договір. У такому разі Продавець повідомляє Покупця про припинення дії Договору та здійснює відшкодування грошових коштів, сплачених у відповідності до умов Договору;

  4.10.4. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених прав;

  4.10.5. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

  4.11. Продавець зобов’язується:

  4.11.1. передати Покупцю придбане право вимоги, що підтверджується Карткою відвідувань. 

  4.13.2. на підтвердження оплати Покупцем видати відповідні документи;

  4.13.3. виконувати інші зобов’язання, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

  4.13.4. дотримуватись усіх умов цього Договору та виконувати інші зобов’язання, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  5.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 1 (одного) календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

  5.2. Продавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Покупець має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я. 

  5.3. Покупець несе відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним у момент укладення Договору та несе самостійно усі ризики, що можуть виникнути у зв’язку із наданням ним недостовірних та/або неправильних даних.

  6. ОБСТАВИНИ, ЩО ІСНУЮТЬ ПОЗА ВОЛЕЮ СТОРІН

  6.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін. Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Продавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно погіршують становище Продавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Продавця, завдають Покупцю суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Продавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований (має бути розташований) Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташований Клуб; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Клубу, якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або припинення яких не залежить від волі Сторін. На період існування обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Продавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Продавця. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін у Продавця може бути будь-який документ, оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин.

  6.2. Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.

  7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

  7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його Акцептування Покупцем, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Покупцю виникають відповідно до умов укладеного договору про надання спортивно-оздоровчих послуг. Строк дії цього Договору дорівнює строку дії Картки відвідувань.

  7.2. Зміни та доповнення до цього Договору, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони або їх належно уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід’ємними частинами цього Договору. Внесення змін у Додатки до цього Договору відбувається з урахуванням особливостей, викладених у Додатках.

  7.3. Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього.

  8. ІНШІ УМОВИ

  8.1. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

  8.2. Цим Покупець заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: а) Покупець свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Покупець ознайомлений з вартістю за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) Покупець надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.

  Фізична особа – підприємець

  Поплавська Лілія Олександрівна

  Ідентифікаційний номер 2204123165

  вул. Троїцька, 101, кв. 80, м. Кременчук, 39600

  Номер запису про державну реєстрацію 2 585 000 0000 014252, дата реєстрації – 22.10.2008 року

  Витяг з реєстру платників єдиного податку №1616033405588 від 23.12.2016 року

  Платник єдиного податку 2-а група